Tuesday, December 27, 2016

2-2 SEMESTER EEE MATERIALS JNTUK

2-2 SEMESTER EEE MATERIALS

      SUBJECT 1: PDC

        UNIT-1:UNIT-1 MATERIAL
        UNIT-2:UNIT-2 MATERIAL 
        UNIT-3:UNIT-3 MATERIAL 
        UNIT-4:FIRST PART:FIRST PART
                      SEOND PART:SECOND PART
        UNIT-5:UNIT-5 MATERIAL
  

     SUBJECT 2:  CONTROL SYSTEMS

 ALL UNITS IN SINGLE CLICK--ALL UNIT MATERIALS


    SUBJECT 3: ELECTRICAL MACHINES

 ALL UNITS IN SINGLE CLICK--ALL UNIT MATERIALS
SUBJECT 4:ENVIRONMENTAL STUDIES

ALL UNITS IN SINGLE CLICK-ALL UNIT MATERIALS 


 SUBJECT 5:POWER SYSTEMS

ALL UNITS IN SINGLE CLICK-ALL UNIT MATERIALS
   

   SUBJECT 6:SWITCHING THEORY

ALL UNITS IN SINGLE CLICK-ALL UNIT MATERIALS

0 comments:

Post a Comment